+48 784 098 709 biuro@kancelariamhsp.pl

ZAKRES USŁUG

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

• udzielania porad i konsultacji w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, prawa pracy, budowlanego, administracyjnego, transportowego oraz prawa zamówień publicznych.

• prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji. Nasze doświadczenie w tym zakresie zdobyliśmy w trakcie obsługi największych projektów; począwszy od przygotowania i opiniowania SIWZ, umów o roboty budowlane, poprzez optymalizację procesów inwestycyjnych aż po prowadzenie spraw sądowych,

• sporządzania opinii prawnych; w trakcie przygotowywania naszych analiz szukamy najskuteczniejszych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki sprawy oraz oczekiwań klienta, wykorzystując doświadczenie, jakie nasi prawnicy zdobyli w wielu branżach,

• opracowywania projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń,

• przeprowadzania procesów restrukturyzacji oraz przekształceń z uwzględnieniem wszelkich aspektów prawnych,

• udział w negocjacjach łącznie z klientem lub w jego zastępstwie

• reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism.

Nasi prawnicy występują w imieniu klienta jako pełnomocnicy:

• przed sądami wszystkich instancji, w postępowaniu cywilnym, pracy i karnym; przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed sądami polubownymi (arbitrażowymi);

• w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, zarówno w pierwszej instancji, jak i w instancji odwoławczej (w urzędach: miast, gmin, powiatów, marszałkowskich i wojewódzkich; w ministerstwach i urzędach centralnych; przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, przed urzędami i izbami skarbowymi);

• w postępowaniu egzekucyjnym;

• w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.